Stiftende generalforsamling

På generalforsamlingen den 16. maj 2006 blev der forelagt vedtægter for den kommende selvejende institution, som ikke kunne godkendes af forsamlingen. Derfor blev det besluttet at får lavet nye vedtægter og indkalde til fornyet stiftende generalforsamling. Der fremsendes snarest oplysninger om tidspunkt for denne nye generalforsamling.

De endelige vedtægter ser således ud:

vedtægter for KORINTH BYPARK

1.  Foreningens navn:
Foreningen KORINTH BYPARK
Med hjemsted i Lykkemarken – Korinth – 5600 Faaborg.

2.  Foreningens formål:
- At etablere en bypark i Korinth.
- At etablere aktiviteter, faciliteter og bygninger for byparkens anvendelse.
- At drive og vedligeholde byparken.

3. Foreningens medlemmer:
Som medlemmer kan optages enhver person, der har interesse for foreningens virke. Optagelse sker efter en herom fremsat begæring til bestyrelsen.
Alle medlemmer, som har betalt kontingent evt. kontingent, har stemmeret.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

4. Bestyrelsen:
a) Generalforsamlingen vælger minimum 5 personer til bestyrelsen.
b) Såfremt den/de i området værende grundejerforening(er) ønsker en plads i bestyrelsen, skal der tildeles en sådan.
c) Såfremt lokalrådet for området ønsker en plads i bestyrelsen, skal der tildeles en sådan.
d) Valgperioden er for bestyrelsesmedlemmer 2 år, således at halvdelen (+1) ved ulige antal) af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år.
e) Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Der er en på valg hvert år på skift.
f) Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5. Bestyrelsen tegner foreningen og er overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens drift og træffer afgørelser i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.
Bestyrelsens forretningsorden for det kommende år skal godkendes på generalforsamlingen.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange årligt. Dagsorden fremsendes senest 3 dage før.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Der udfærdiges beslutningsprotokol, som kan beses af alle medlemmer efter forudgående henvendelse til bestyrelsen.

6. Bestyrelsen kan nedsætte løbende udvalg til løsning af særlige opgaver.

7. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der føres af foreningens kasserer.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet aflægges af kassereren på generalforsamlingen i revideret stand og med revisionsbemærkninger.
 

8. Revision foretages af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer senest 14 dage før generalforsamlingen. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision.

9.  Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens forelæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Godkendelse af budget for det kommende år.
5. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden for det kommende år.
6. Indkomne skriftlige forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer, samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt

10. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i en af egnens lokalaviser.
Skriftlige forslag skal herefter være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Som beslutningsdygtige anses de fremmødte.

11. På generalforsamlingen kan kun de emner, der er beskrevet i dagsordenen, optages til beslutning.
Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivelse. Hvis blot én person kræver skriftlig afstemning, skal dette dog foregå.

12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske derom med angivelse af behandlingsemner eller dagsorden. Så skal bestyrelsen indenfor en 6-ugers periode indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel i en af egnens lokalaviser.

13. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves mindst ¾ af de angivne stemmer.

14. Foreningen kan kun ophæves ved, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af medlemmerne skal stemme for nedlæggelse. Er det fornødne antal medlemmer ikke fremmødt – kan der indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor foreningen kan opløses, hvis ¾ af de fremmødte stemmer derfor.

15. Skulle foreningen vise sig overflødig, skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling til evt. opløsning af foreningens virksomhed, og foreningens eventuelle overskud overdrages til ligesindede forening eller foreninger i området

 -------------------------------- 

 Vedtaget på stiftende generalforsamling d.   14. juni 2006